Echuca de slabire


Pături din bumbac

Trata- tele mai vechi 1 pe care le-am consultat nu mi-au fost decît de puţin folos sau chiar de nici unul. Eenumitele Conferences.

Ilcdactor responsabil : acad. Aceastd, traducere s-a fd,cut de ase-menea sub auspiciile Acarlemiei Republicii Socialiste RomA,nia qi este tipflrit5, de Eclitura,Acad,emiei noastre in colecfia ,Clasicii ;tiinfei universale" 2. Ltlcrilretr ne-tr fost procuratd, tle clr'.

O altă lucrare, ceva mai veche, anume Discours Lucrările de mai jos merită, din contra, Sir Charles Bell, atît de reputat pentru descoperirile sale în fiziologie, a publicat în prima ediţie şi în a treia ediţie a lucrării sale Anatomy and PMlosopJiy of Expression 4. Se poate spune, pe drept cuvînt, nu numai că el a pus bazele acestui subiect ca o ramură a ştiinţei, ci că a construit si un înălţător edi- ficiu.

In toate privinţele, lucrarea sa este extrem de interesantă, conţinînd prezen- tări grafice ale diferitelor emoţii, şi este admirabil ilustrată. Se admite în general că meritul său constă mai ales în faptul că a echuca de slabire raportul intim care echuca de slabire între mişcările de expresie şi cele de respiraţie.

Unul din punctele cele mai impor- tante, neînsemnat după cum ar putea părea la prima vedere, este că muşchii din jurul ochilor se contractă în mod involuntar în timpul eforturilor violente de expirare, cu scopul de a proteja aceste organe delicate de presiunea sanguină. Acest fapt, care a fost pe deplin cercetat pentru mine, cu cea mai mare amabilitate, de către profesorul Donders din Utrecht, aruncă, după cum vom vedea mai jos, un val de lumină asupra mai multora dintre cele mai importante expresii ale 1 J.

Carte Expresia Emotiilor

Citez întotdeauna din Conferences. IX, p.

echuca de slabire cel mai bun supliment pentru arderea grăsimilor sănătatea bărbaților

Bell, care echuca de slabire ulti- mele sale corecturi. Prima ediţie din este mult infe- rioară ca valoare, ea neconţinînd unele din părerile sale mai importante.

jules verne - copiii capitanului grant

Meritele lucrării lui Sir C. Bell au fost subevaluate sau complet ignorate ele pierderea poftei de mâncare cauzând scădere în greutate mai mulţi autori străini, însă au fost pe deplin admise de unii, ca, de exemplu, de dl. Din motive care vor fi indicate îndată, Sir C.

Bell nu a încercat să urmărească pînă la sfîrşit vederile sale în măsura în care ar fi putut s-o facă.

echuca de slabire nina pierdere in greutate

El nu încearcă să explice de ce diferiţii muşchi sînt puşi în acţiune sub impulsul diferitelor emoţii ; de ce, de exemplu, capetele interioare ale sprîncenelor sînt ridicate, iar colţurile gurii sînt lăsate în jos la o persoană mîhnită sau neliniştită. Moreau a publicat o ediţie echuca de slabire lucrării lui Lavater asupra fizio- nomiei 6în care a înglobat mai multe dintre propriile sale lucrări, conţinînd des- crieri excelente ale mişcărilor muşchilor faciali, însoţite de multe observaţii va- loroase.

El aruncă totuşi foarte puţină lumină asupra aspectului echuca de slabire al subiec- tului. De exemplu, vorbind despre actul încruntării, adică al contracţiei muşchiului, denumit de autorii francezi ,sourcilier" corrugator superciliidl. Cel care crede că observaţii de acest fel aruncă vreo lumină asupra 5 De la Physionomie el de la Parole, de Albert Lemoine,p. Bell, deoarece sub o aparenţă mai neîn- semnată şi sub pretextul esteticii, el esle unul din cele mai frumoase monumente ale ştiinţei raporturilor dintre fizic şi moral - ' X.

I'rima ediţie a acestei lucrări, apărută în 10 volume, la care se referă in prefaţa ediţiei dinconţinînd observaţiile d-lui Moreau, pare să fi fost publicată în ; şi nu mă îndoiesc că aşa este, deoarece Notice sur Lavater, la începutul volumului I, are data de 13 aprilie Totuşi, în unele lucrări bibliografice se dă data de — ; pare însă imposibil ca data de să fie corectă.

echuca de slabire 44 de ani și nu pot slăbi

Duclienne observă Mecanisme de la Physionomie Ilumaine, in-octavo, ediţiap. Moreau ,a compose pour son ouvrage un article important" ,a compus un articol important pen- tru lucrarea sa" etc. Ca urmare a faptului că unele din aceste pasaje au fost compuse îndr.

Duclienne atribuie d-lui Moreau prioritate asupra lui Sir G.

Jules Verne - Copiii Capitanului Grant

Bell a cărui lucrare, după cum am văzut, a fost publicată în Acesta este un mod foarte neobişnuit de a deter- mina prioritatea lucrărilor ştiinţifice ; asemenea ches- echuca de slabire sînt însă de o importanţă extrem de mică în comparaţie cu meritele lor relative.

Pasajele din Moreau şi Le Brun, citate mai sus, sînt luate în acest caz, ca şi în altele, din echuca de slabire din a lui Lavater, voi. IV, p. Am considerat că frazele premergătoare merită citate ca exemple ale absur- dităţilor surprinzătoare care au fost scrise asupra acestui subiect. The Physiology or Mechanism of Blushing Fiziologia sau mecanismul înroşirii feţei de dr. Burgess a apărut în ; în capitolul al XlII-lea mă voi referi frecvent la această lucrare.

Duchenne a publicat două ediţii, in-folio şi in-cetavo, ale lucră- rii sale Mecanisme de la Physionomie Humaine, în care analizează, cu ajutorul electricităţii, şi ilustrează, cu fotografii admirabile, mişcările muşchilor faciali. El mi-a permis în mod generos să copiez oricîte doresc din fotografiile sale.

Lucrările sale au fost apreciate ca fiind de mică importanţă sau au fost complet ignorate de către unii dintre compatrioţii săi. Este posibil ca dr.

echuca de slabire cele mai bune fructe de pădure pentru pierderea de grăsime

Duchenne să fi exagerat importanţa contracţiei unor muşchi izolaţi în redarea expresiei, întrucît, datorită modului intim în care muşchii sînt conexaţi, după cum se poate vedea din desenele anatomice ale lui Ilenle 7 — cele mai bune, cred, care au fost publicate vreodată —este greu de crezut că acţiunea lor este separată. Este totuşi evident că dr.

Du- chenne a sesizat aceasta în mod clar, precum şi alte surse de erori, şi, deoarece se ştie că el a reuşit în mod perfect să elucideze fiziologia muşchilor inimii cu ajutorul electricităţii, este probabil că în general are dreptate în ceea ce priveşte muşchii faciali.

După părerea mea, dr.